ÇALIŞMA ALANLARI

Şirketler Hukuku
Pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillere şirketler hukukuna ilişkin hizmet sunar.
Bu süreç şirketlerin ana sözleşmelerinin hazırlanması ve kuruluşundan, şirketin sona ermesine ve tasfiye edilmesine kadar geçen tüm aşamaları içerir. Bu kapsamda, şirketin bünyesinde meydana gelen sermaye artırımları, pay devirleri, şirket birleşmeleri ve devralmaları, tür değişiklikleri, halka açılma, yeniden yapılandırma gibi önemli yapısal değişiklikler yürütülür.
Ayrıca, şirketlerin yerine getirmekle yükümlü oldukları genel kurulların toplanması, yönetim kurulu kararlarının hazırlanması gibi olağan işlemler de takip edilir.

Ticaret ve şirketler hukukuna, şirket yönetimine, haksız rekabete, şirket genel kurul kararlarının iptaline ilişkin davalarının kısa zamanda ve müvekkil lehine sonuçlanması, hisse/malvarlığı satış ve devir sözleşmelerinin, ortak girişim ve ortaklık sözleşmelerinin, acentelik distribütörlük, franchise sözleşmelerinin, satış ve satın alma sözleşmelerinin, finansal kiralama, taşıma, lisans sözleşmelerinin hukuka ve ticari yaşam teamüllerine uygun olarak, zamanında ve eksiksiz yapılmasını sağlar.

Sermaye şirketlerinin yanı sıra, yerli ve yabancı konsorsiyumlar veya ortak girişimleri için de hizmet verir. Hukuki yapıları ve ortaklarla aralarındaki ilişkiler oluşturulur; muhtemel sorunlar yaratıcı çözümler ile bertaraf edilir.

Birleşme ve Devralmalar
Şirketler arasında gerçekleştirilen birleşme ve devralma işlemleri önemli faaliyet alanlarından biridir. Bu faaliyetler kapsamında, taraflar arasında niyet mektubunun gönderilmesinden kapanış işlemlerinin tamamlanmasına kadar her aşamada müvekkillerini temsil eder.
Müvekkillerinin, farklı projelerde birleşme ve devralma işlemlerinin farklı taraflarını (devralan ve devreden şirketler ile işlemlere finansman sağlayan yerli ve yabancı şirket, kurum ve kuruluşlar) oluşturmaları, birleşme ve devralma işleminin çok yönlü olarak görülmesini ve yürütülmesini sağlar.
Hukukun farklı alanlarındaki uzmanlıkları sayesinde birleşme ve devralma işlemlerinden doğabilecek tüm riskleri önceden görmek ve bu riskleri bertaraf etmek üzere çalışır.

Fikri Mülkiyet Hukuku
bünyesindeki marka ve patent vekili avukatlar ile, müvekkillerinin fikri mülkiyet hakları konusunda bilgilendirilmesini, bu hakların izlenmesi ve korunmasını sağlar.
Bugüne kadar yürüttüğü fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin patent, marka, telif hakları, haksız rekabet, paralel ithalat ve ticari sırlara dair uyuşmazlıkları da içeren tüm davalarda, başarılı stratejiler geliştirmiştir.

İş Hukuku
İş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzekkerelerin yapılması sözleşmenin feshi, işten çıkarmaya dair fesih anlaşmalarının hazırlanması, işe iade davalarının, işveren veya çalışan vekili olarak İş Hukukundan doğan davaların takibi, ihtilafların dava yolu ile halli, iş kazası ve hastalık Sağlık ve güvenlik ile ilgili konularda, ilgili kanun ve düzenlemelere hususunda yazılı veya sözlü danışmanlık hizmeti, İş hukukundan doğan idari başvuruların yapılması ve sair konularda hizmet vermektedir.

Rekabet Hukuku
Başlıca faaliyet alanlarından biri de Rekabet Hukuku’dur. Çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerini Rekabet Kurumu önünde temsil eder.
Sektörlerinde lider konumda olan yerli ve yabancı şirketlere Türk ve Avrupa Topluluğu mevzuatı çerçevesinde anlaşmalar (yatay veya dikey), kararlar, birleşme ve devralmalar, hâkim durum, ayrımcılık, yıkıcı fiyatlama veya rekabeti sınırlayıcı diğer uygulamalar konularında danışmanlık yapar.
Uluslararası hukuk büroları ile de iletişim içinde çalışır. Müvekkillerine Rekabet Hukuku’nun uluslararası niteliğini göz önünde bulundurarak, danışmanlık hizmeti sunar.

İcra ve İflas Hukuku
Alacaklı veya borçlu sıfatıyla, icra veya iflas takiplerine taraf olan müvekkillerinin çıkarlarını korur.
Bu amaç doğrultusunda, alacakların tahsili veya müvekkil aleyhine başlatılan icra ve iflas takibinin durdurulması için icra ve iflas hukukunun tanıdığı tüm olanaklar kullanılır.

Gayrimenkul Hukuku
Ticari gayrimenkul iktisabı, devri, kiralanması gibi işlemlerin yanı sıra, uluslararası gayrimenkul geliştirme şirketlerinin büyük ölçekteki inşaat projelerine danışmanlık hizmetleri sağlar. Bu projelerden doğan her türlü ihtilaflarda müvekkillerini temsil eder. Gayrimenkul hukuku içinde EPC sözleşmeleri, FIDIC sözleşmeleri ve alış-veriş merkezlerine ilişkin sözleşmeler önemli yer tutar.

Dava Takibi
Büromuzda, uygulamanın içinden gelen tecrübeye dayalı olarak müvekkillerimize, geniş kapsamlı bir avukatlık hizmeti verilmektedir. Hazırlık soruşturması da dahil olmak üzere yargılamanın her aşamasında, müvekkillerimizin hassasiyetleri de dikkate alınmak suretiyle, adaletin tesisi için uluslar arası hukuk imkanları da dahil olmak üzere her türlü yasal başvuru yolları ivedilikle ve özenle kullanılmaktadır. Ceza soruşturmalarının başlatılması için şikayet ve suç duyurusu işlemleri, şikayetçi ve müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi, şüpheli ve sanık müdafi olarak ceza davalarında savunma ve hukuki yardım Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurular, askeri mahkemelerde ve disiplin mahkemelerinde sanık müdafiliği, Özel Yetkili Mahkemelerde sanık müdafiliği büromuzun hukuki hizmetleri arasında yer almaktadır.

İdare Hukuku
İdari otoriteler ile her türlü ilişkilerinde, idare ile gerçekleştirilecek imtiyaz sözleşmeleri, yap-işlet-devret sözleşmeleri ve kamu özel ortaklığı (PPP) projelerinde danışmanlık hizmeti verir.
Bunun yanı sıra, müvekkiller aleyhine düzenlenen idari işlemlere karşı açılacak idari işlemin iptali ve bu işlemlerden doğan tazminat talepli davalarda da müvekkillerini temsil eder.

Bankacılık ve Finans Hukuku
Bankacılık ve finans konusunda genel yasal düzenlemelere ilişkin danışmanlığın yanı sıra her türlü bireysel ve kurumsal ticari finansmana ilişkin konularda da hukukî danışmanlık yapar.
Ülke sınırları içindeki ve uluslararası ticarette önemli yer tutan projelerde ve iflasın engellenmesi için tasarlanan borçların yeniden yapılandırma işlemlerinde farklı tarafları temsil eder.

Markalar Hukuku
Kurumsal müvekkilerimize marka, patent, faydalı model başvuru işlemleri  konusunda ve sonrasında taklit, yada aynı konuda başvuru halinde  Türkiye’nin ve Azerbaycan`ın alanında uzmanlaşmış patent ofisleriyle kurduğumuz network ağı sayesinde fikri ve sınai haklar konusunda ortaya çıkan ihtilafların dava yolu da dahil olmak üzere giderilmesi hususlarnda hizmetler vermekteyiz.

Aile Hukuku
Hukuk Büromuz, aile hukuku ile düzenlenen alanlarda yaşanan tüm ihtilaflarda süratli ve çözüm odaklı hizmet vermektedir. 
  Evlilik öncesi eşlere uygulanacak mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması ile bu konuya ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi
  Nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi zararların giderilmesi için açılacak davalarda müvekkillerin temsili
  Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi
  Boşanma davalarında, nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi
  Evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soy bağının kurulması, nesebin reddi, çocuk malları davalarının takibi ile evlat edinme işlemleri
  Vesayet, kayyım, yasal danışmanlık konularında hukuki yardım 
  Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi
  Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne işlenmesi

Tahkim

Uluslararası sözleşmelerde ihtilafların hakem eliyle çözülmesi gerektiğine inancımız, tahkim sözleşmesi önermemizi ve tahkim konusunda uzmanlık kazanmamızı sağlamıştır.
Mesleki sorumluluk anlayışımız müvekkillerimize azami özen borcumuzu teminat altına almaktadır.

Mali Müşavir-Muhasebe defter tutma
Büromuz, kooperasyon içerisindeki bulunduğu Yeminli Mali Müşavir Diplomalı İşletmeci Günter Ramstöck ile sizlere her türlü mali meselelerde yol gösterici olarak ticari defterlerinizin tutulmasından vergi dairesiyle ilgili tüm işlemlerinizde hizmet vermektedir.
  Mali Müşavirlik
  Ticari defterlerin tutulması ve muhasebe
  Bilanço tanzimi
  Vergi hukuku ile ilgili ceza davaları dahil olmak üzere tüm davalar
  Gümrük işlerinde savunma

Gümrük müşavirliği

İthalat Hizmetleri
Ülkelerarası gümrük mevzuatının karışıklığı ve karmaşıklığı bu konuda hizmet almak isteyen firmaların önündeki en büyük engeldir. Bunun bilincinde ve sorumluluğundayız. Yalın ve anlaşılır iş planlarımız sizin en büyük yardımcınızdır. Bu alana ilişkin sorun ve sorularınızı İthalat Departmanımızdan alabilirsiniz. 

Uzmanlık Alanlarımız
• İthal edilecek emtia ile ilgili olarak fizibilite raporlaması,
• İthalat konusu emtia ile ilgili G.T.İ.P belirlenmesi. 
• Eşyaların geçici depolama, antrepo vb. yerlerden çekilmesi, dahili nakliyesi ve firmaya teslim işlemleri.
• Ardiye, mesai v.s. ödemeleri yapmak
• Aktarma ve transit işlemleri
• Vesaiklerin (varsa) konşimento cirolarını yaptırılması
• Vergi, resim, harç, fon, v.b. hesaplanması ve yatırılması.
• Ödemeler ile ilgili Bloke Çek, Teminat, v.s. almak.
• Emtiada hasar, eksiklik veya yanlışlık var ise tutanak tanzim ettirilmesi. 
• Ordinonun alımı,
• Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon departmanına teslimi
• Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi
• Geçici ithalat ve ATA KARNELİ ithalat işlemleri.
• Evrak teslim formu ile evrakların teslimi

İhracat Hizmetleri
Artan ihracat ve buna bağlı olarak değişen mevzuatlarımızın çeşitliliği bu alanda danışmanlık hizmetlerini çeşitlendirmiş ve farklılaştırmıştır. İhracat konularına ilişkin her türlü soru ve sorununuzu İhracat Departmanımıza iletebilirsiniz. 

Uzmanlık Alanlarımız
• İhraç edilecek emtia ile ilgili olarak fizibilite ve ön hazırlık,
•İhracat konusu emtia ön izinleri,
• Sağlık sertifikası, Kontrol belgesi, A.TR, Eur-1 menşe şehadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemleri vb. yapılması,
• İhraç konusu emtianın G.T.İ.P belirlenmesi,
• Varsa telafi edici verginin hesaplanması ve yatırılması,
• Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması,
• Geçici ihracat ve ATA KARNELİ ihracat işlemleri,
• Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi,
• İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması,
• Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi,
• Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi,
• Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi,
• Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması,
• Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi,
• Deniz, hava, kara, demiryolu hizmetleri organizasyonu,